OM BST NORD

BST Nord er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der rådgiver offentlige og private inden for alle arbejdsmiljøområder. Vi tror på, at tilfredse medarbejdere er nøglen til at skabe glade kunder. Et godt arbejdsmiljø giver overskud i hverdagen og medarbejdere, der brænder for deres arbejde. Derfor er forretningsforståelse, forebyggelse og ordentlighed kerneværdierne i en kultur, der skabes i ledelsen, strømmer videre til medarbejdere og ender i en god oplevelse for kunderne.

Tidligere var det lovpligtigt at være tilknyttet en bedriftssundhedstjeneste såsom BST Nord, men siden 2003 har ansvaret for, at arbejdet er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ligget hos den enkelte virksomheds arbejdsmiljøorganisation. Heldigvis har langt de fleste organisationer fået øjnene op for, at arbejdsmiljø ikke er en udgift, men en investering i både medarbejdere og virksomhed.

I 2015 blev BST Nord og ArbejdsmiljøCentret søsterselskaber, og vi arbejder nu tæt sammen om at give vores kunder branchens bedste rådgivning. Sammen har vi over 50 konsulenter, som rådgiver vores kundeportefølje, der tæller flere end 1400 virksomheder, kommuner og statslige institutioner. Alene siden januar 2016 er der kommet hele 850 nye kunder til – og vi fortsætter væksten.

ALMINDELIGE BETINGELSER

I BST Nord er det vigtigt for os at skabe løsninger, som vores kunder er glade for, og som giver værdi i hverdagen. Derfor har vi udarbejdet en række forretningsbetingelser, som gør det lettere at implementere løsningerne i samarbejde med vores kunder. I BST  Nord tror vi nemlig på ordentlighed, forebyggelse og forretningsforståelse.

Har du spørgsmål til vores almindelige forretningsbetingelser, er du altid velkommen til at henvende dig til os. De almindelige forretningsbetingelser udgør vores standard, og skulle du anmode om ændringer, vil en sådan skulle vurderes af både kommercielt og juridisk af vores rådgivere. Denne vurdering udføres efter regning til gældende timetakster.

1.0 Anvendelse
1.1 Vilkårene er gældende for alle hos BST Nord rekvirerede opgaver, herunder analyser, rådgivning, undervisning og undersøgelser. Nedenstående forretningsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale imellem rekvirenten og BST Nord.

2.0 Rettigheder
2.1 Rekvirenten har de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, som udarbejdes ved en opgave, men BST Nord har og behol­der ophavs- og andre immaterielle rettigheder.

2.2 Knowhow, som BST Nord erhverver i forbindelse med opgavens løsning, kan af BST Nord frit benyttes efter opgavens afslutning.

3.0 Fortrolighed
3.1 BST Nord udviser fortrolighed i forhold til oplysninger og resultater i forbindelse med opgave­løsninger og indgåede aftaler.

BST Nords medarbejdere er endvidere underlagt tavshedspligt i henhold til lovgivning. Behandles personlige oplysninger, gælder BST Nords Databehandleraftale.

3.2 BST Nord er pligtig til at videregive oplys­ninger til offentlige myndigheder m.v. i det omfang det følger af lovgivning.

3.3 Når BST Nord påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at BST Nord kan henvende sig til tredjeparten og til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

4.0 Offentliggørelse m.m.
4.1 BST Nords rapporter må kun offentliggøres i deres helhed.

4.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til BST Nord eller BST Nords med­arbejdere i reklame- og markedsføringsøjemed, med mindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er ind­hentet skriftlig tilladelse hertil fra BST Nord.

4.3 Udleveret kursusmateriale o.l. må ikke mangfoldiggøres.

5.0 Tilbud
5.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som frit blivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen.

6.0 Priser
6.1 Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger og øvrige omkostninger.

6.2 Aften-/weekendtillæg: Der tillægges 50% på timepriser ved arbejde udført ml. kl 18 og 7 på hverdage, og tilsvarende tillægges 100% ml. kl 18 aftenen før en weekend-/helligdag og kl 7 morgenen efter en weekend-/helligdag.

6.3 Priser reguleres én gang årligt den 1. januar.

6.4 Prisen forudsætter, at rekvirenten lever op til de forpligtelser, som tilbuddet forudsætter.

7.0 Autorisation og akkreditering
7.1 BST Nord er autoriseret arbejdsmiljørådgi­ver indenfor alle rådgivningsområ­der.

7.2 Med mindre andet aftales benytter BST Nord akkrediteret laboratorium til analyser.

8.0 Betaling
8.1 Rekvirenten er pligtig at betale for BST Nords arbejde uafhængigt af, om forventede resultater opnås.

8.2 Afmeldes en opgave indtil 2 uger før den aftalte igangsættelse betales 50 % af den aftalte pris. Herefter betales fuld pris.

8.3 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der ikke er truffet anden aftale.

8.4 Regningsarbejde faktureres månedligt efter forbrug.

8.5 Er der aftalt en fast pris på opgaven betales 50 % af opgaveprisen før igangsættelse og det resterende beløb ved opgavens afslutning. Ved en fastpris opgave, hvor prisen overstiger kr. 100.000,- opdeles betalingen i lige store månedlige rater, efter den planlagte projekttid, hvor den første rate betales ved opgaveaftaleindgåelse og den sidste rate betales ved opgavens afslutning.

8.6 Betalingsbetingelser er 14 dage fra faktura udstedelse.

8.7 Er betaling ikke modtaget rettidigt, beregnes morarenter.

8.8 Rekvirenten hæfter i alle tilfælde for fakturering til tredjepart. Eventuelle tvistigheder mellem rekvirent og dennes klient er BST Nord uvedkommende.

8.9 Der kan ikke ske modregning i BST Nords tilgodehavender.

9.0 Ansvar
9.1 BST Nord er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger af punkterne 9.2-9.4.

9.2 BST Nord er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade. BST Nord hæfter så­ledes aldrig for driftstab, avancetab eller anden indi­rekte skade.

9.3 BST Nord er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten.

9.4 BST Nords økonomiske ansvar kan ikke overstige honoraret på den enkelte opgave som BST Nord udfører for rekvirenten.

BST Nord har tegnet en forsikring for vores professionelle ansvar – herunder rådgivningsansvar – med en maksimal erstatningsgrænse på 5.000.000 kr.

10.0 Underentreprenører
10.1 BST Nord er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaven på BST Nords ansvar.

11.0 Omfang og tvistigheder
11.1 Tvistigheder kan alene afgøres i henhold til dansk ret ved BST Nords hjemting, med mindre BST Nord måtte bestemme andet.

11.2 Anvendelsen af ’BST Nord’ i nærværende almindelige forretningsbetingelser dækker både BST Nord A/S og ArbejdsmiljøCentret A/S.

DATABEHANDLERAFTALE

For BST Nord er det helt naturligt, at personoplysninger håndteres med en helt særlig opmærksomhed, og derfor hilser vi de nye EU-krav til sikkerhed (GDPR) velkommen. I BST Nord har vi mange dygtige underleverandører tilknyttet. Leverandørernes standardprodukter indenfor APV-systemer, personlighedstest, blodprøvemålinger, krisehjælp, etc. gør det ofte muligt at levere rådgivningsydelser med endnu større værdi til vores kunder.

Netop for at sikre at ét led i kæden ikke er svagere end andre, forpligtes BST Nord i lovgivningen til at sikre, at både BST Nord, vores leverandører og deres underleverandører alle lever op til de samme høje krav. Dette har BST Nord allerede sikret via faste aftaler med alle leverandører, som garanterer et højt sikkerhedsniveau i opgaver, hvor persondata behandles. Vilkår herfra er tværgående reflekteret i databehandleraftalen, som findes herunder.  Og vi er stolte af at kunne sige, aftalen giver vores kunder sikker grund under fødderne – samtidig med at vi fastholder muligheden for fortsat at kunne agere hurtigt i en dynamisk verden.

Hvis du har spørgsmål til databehandleraftalen, er du velkommen til at henvende dig til os. Måtte du anmode om ændringer, så vil en sådan anmodning skulle vurderes både kommercielt og juridisk af vores rådgivere, samt eventuelt af vores leverandører. Denne vurdering udføres efter regning til gældende timetakster.

1. Formål og omfang
1.1 Denne databehandleraftale er et tillæg til opgaveaftale (Aftalen) mellem rekvirenten (Dataansvarlig) og BST Nord A/S (Databehandler) og er gældende for de i Aftalen beskrevne produkter og ydelser.

1.2 Databehandleraftalen definerer Databehandlerens behandling af personoplysninger ifølge instruks fra den Dataansvarlige, som led i den Dataansvarliges ønske om levering af produkter og ydelser i Aftalen.

1.3 For at sikre, at parterne lever op til forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt EU’s Persondataforordning 2016/679 (Forordningen), har parterne indgået denne databehandleraftale, som udgør instruksen fra den Dataansvarlige til Databehandleren.

1.4 Aftalen og nedenstående instruks omfatter behandlingen af almindelige personoplysninger og helbredsmæssige personoplysninger (Personoplysninger) om den Dataansvarliges slutbrugere, medarbejdere, ledere, kunders medarbejdere og/eller borgere (de Registrerede), som eventuelt præciseret i Aftalen.

1.5 Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, må foretages indenfor EU/EØS’s grænser. Databehandling udenfor disse områder kræver den Dataansvarliges skriftlige samtykke.

2. Instruks 
2.1 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige. Dataansvarlige beder om behandling af Personoplysninger, såsom indsamling, lagring, rapportering, brug, søgning, fremsendelse og sletning. Databehandleren skal sikre, at Personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde end beskrevet i databehandleraftalen.

2.2 Databehandleren skal så vidt muligt bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de Registreredes rettigheder, herunder om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante Personoplysninger behandles af Databehandleren.

3. Underdatabehandler
3.1 Denne aftale udgør den Dataansvarliges forudgående generelle og specifikke skriftlige godkendelse til Databehandlerens brug af underdatabehandlere til behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren skal sikre, at underdatabehandlere skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i databehandleraftalen.

3.2 Databehandleren er ansvarlig overfor den Dataansvarlige for eventuelle underdatabehandlere på samme måde som for Databehandlerens egne handlinger og undladelser.

3.3 Den Dataansvarlige skal altid orienteres, inden udskiftning af en underdatabehandler, der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

3.4 Følgende underdatabehandler benyttes: Xtracon A/S, Hersegade 20, 4000 Roskilde, CVR 27033032, med data­behandling kun i Danmark. Eventuelle andre godkendte underdatabehandlere vil fremgå af Aftalen.

4. Fortrolighed og samtykke
4.1 Databehandleren og dennes ansatte skal holde Person­oplysningerne fortrolige, og må ikke uberettiget kopiere, udnytte eller videregive Personoplysningerne, medmindre sådan videregivelse følger af lovgivningen eller af en bindende anmodning fra en retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af Aftalen.

4.2 Den Dataansvarlige indestår for at have fornøden hjemmel til behandling af Personoplysningerne, herunder at have indhentet samtykke til databehandlingen hos de Registrerede.

5. Sikkerhed mv.
5.1 Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf. pkt. 1.3.

5.2 Databehandleren er berettiget til at implementere nye sikkerhedsforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger opfylder øvrige stillede krav til sikkerhed i databehandleraftalen.

5.3 Databehandleren skal omgående underrette den Dataansvarlige ved konstatering af brud på sikkerheden af betydning for Personoplysningerne.

5.4 Databehandleren skal efter nærmere aftale med den Dataansvarlige, så vidt muligt, bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i Forordningens artikel 32, 35 og 36.

5.5 Såfremt det i pkt. 5.4 anførte fører til skærpede sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det i databehandleraftalen allerede aftalte, implementerer Databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne foranstaltninger.

6. Tilsynsret
6.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige informationer til, at denne kan påse, at Databehandleren har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

7. Varighed, varsel og vilkår
7.1 Databehandleraftalen er gældende, så længe Databehandler varetager Personoplysninger relateret til Aftalen for Dataansvarlige. Ved Aftalens udløb er Databehandleren berettiget til – og såfremt den Dataansvarlige giver instruks herom, forpligtet til – at slette alle Personoplysninger, eller tilbagelevere disse hvis muligt.

7.2 Databehandlerens samlede erstatningsansvar begrænses som følger af punkt 9.2-9.4 i de Almindelige Forretningsbetingelser. Ved direkte krav, der overstiger begrænsningerne, er Databehandleren berettiget til dækning.

7.3 Databehandleren er berettiget til at fakturere den Dataansvarlige for udgifter og medgået tid, herunder omkostninger til tredjeparts assistance og underdatabehandlere, som måtte følge af anmodning, instruks eller bistand jf. pkt. 2.2, 4.1, 5.4, 5.5, 6.1 og 7.1.

7.4 Den Dataansvarlige skal i disse tilfælde give rimelig varsel og mindst 30 dage, og i tilfælde af at informationer ønskes fra underdatabehandler tillægges varsel herfor.